theREDPILLcz

Rudá kapsle reálné sociální dynamiky; sexuální strategie racionálního muže.

O padesát odstínů rudější

Nejsmutnějším aspektem soudobého lidského života je, že věda dnes nabývá znalostí rychleji, než společnost nabývá moudrosti. Isaac Asimov

Úvodem

Předcházející článek, Padesát odstínů rudé 1 pokryl mnohé z nejpodstatnějšího, avšak již při jeho psaní jsem si uvědomoval jeho neúplnost a jak mnoho je potřeba ještě říct. Ve světle pozitivních ohlasů je jedině vhodné v načatém tématu pokračovat.

Zásady

MAXIMA #51: Ženy přemýšlí jako žoldáci. Udělají naprosto cokoliv, aby si zajistily vítězství. Zběhnou k protivníkovi, otočí o 180° a budou otevřeně lhát, aby pro sebe zajistily muže, kterého považují za nejlepší možnost. To je, čím pro ženu jsi. Jednou z možností.

MAXIMA #52: Současná kultura prohlašuje, že je nutné ženě odhalit své nejniternější obavy, aby opravdu porozuměla a ocenila tvou pravou osobnost. To je mýtus a grandiózní lež. Běžný muž zde od ní naivně očekává ohledy, a že bude bránit jeho slabiny, stejně jako to dělá on vůči ní. Ale ona nebude. Nemůže. Tváří v tvář takovému břemenu nemůže žena než začít plánovat útěk ze vztahu. Zranitelnost není tolerována.
Mužovou chybou zde je dávání ženské zranitelnosti, kterou je přitahován, do spojitosti s reciproční náturou vztahu. Přitažlivost není reciproční. Před sexuální revolucí si toho byli muži dobře vědomi.

MAXIMA #53: Zevnější, nevýznamná, zranitelnost projevená z pozice síly, a to jen zřídka, je pro ženy atraktivní. Tohle znamená otevřít se. Cokoliv většího, zranitelnost, trhlina v sebevědomí, atraktivní není.

MAXIMA #54: Muži dnes věří, že sdílením svých slabostí demonstrují důvěru a lásku. Muži věří, že přes bolest a utrpení lze utužovat pouta vztahu. Muži dnes věří spoustě nesmyslů.
Jediné, co v tom všem vidí ženy, je odpudivost. Nerespektují mužské slabiny, bolest, ani jak těžké pro něj bylo podělit se s ní o své problémy. Ji to nezajímá a je jí to jedno. Ženy mohou obdivovat vytrvalost, s níž muž těžkostem čelí, už ale ne jeho potřebu to vyjádřit.

MAXIMA #55: Mejkapem mužů jsou peníze.

MAXIMA #56: Peníze jsou důležitější než ženy. Pronásleduj peníze, ne ženy. Mnohem snáze získáš ženy v honbě za penězi, než peníze při honbě za ženami. Bez peněz nebo genů Herkula hraješ život na hard. S penězi je všechno lepší, kvalitou dosažitelných žen počínaje.

MAXIMA #57: Muži ovládají vzájemné interakce pozdržením či absencí reakce.
Ženy ovládají interakce hyper-emocionalitou.

MAXIMA #58: Ženy přebytečné emoce živí, muže unavují, s výjimkou požívání vzteku. Emocionální nátura žen je činí teatrálními.
Korolár: Muži s duševními poruchami clusteru B, teatrální a emocionální, jsou v tomto podobní ženám. Při bližším zkoumání naleznete mnohé podobnosti mezi ženami a narcistními muži se sklony k Machiavellianismu a psychopatii, tzv. temná triáda.

MAXIMA #59: Ženy žijí dramaty. Umožňují jim přetvářet emoce ve zbraň a protlačit jimi své záměry. Vyhladověte je emocionálně a nebudou mít čím bojovat. Přesto se bude taková žena zoufale snažit svůj psychologický boj udržet. Páčením z dávno minulých a mrtvých, výrazným zveličováním i přímo vyráběním nových problémů, jen za účelem podepření rozhořčení nutného k pokračování jejího boje.

MAXIMA #60: Ženy jsou psychologicky násilnické.

MAXIMA #61: Zženštilí muži a maskulinní ženy nejsou žádaní. Jsme biologicky naprogramováni pomáhat ženám a respektovat muže, nikoliv naopak. Ženy získávají sociální pozici tím, že jsou litovány, muži získávají respekt (a tedy sociální pozici) schopnostmi a silou. Opak není pravdou.

MAXIMA #62: Ženy jsou největší potenciální hrozbou tvému dlouhodobému štěstí. Slovy Nietzscheho: žena je tou nejnebezpečnější hračkou. Neustále se měj na pozoru. Největší muži historie vítězili ve válkách, porazili chudobu a vybudovali rozsáhlá komerční impéria. Co je věcí, která spojuje úpadek mnohých z nich? Ženy.

MAXIMA #63: Své nejniternější pravé já neustále ochraňuj. Dovolíš-li jí na ně pohlédnout, nikdy jí nedovol vidět ho zcela. Pohlížej na sebe jako na hrad. Dovol jí vstoupit, ale nikdy jí nedávej klíč od těch nejmohutnějších dveří. Nevyhnutelně si jich všimne. Bude se ptát a bude chtít vidět, co se za nimi skrývá. Ignoruj její námitky i manipulace. Nikdy ty dveře neotevírej. Žádná žena, vyjma snad možná tvé matky, za to nestojí.
Věříš-li, že láska s sebou nese sdílení všech pocitů, pak lásce nerozumíš.

MAXIMA #64: Ženy žijí dvojím životem. Neprohlédnutelná maska slušného děvčete promítaná na veřejnosti, činy na hraně zvrácenosti ve skrytu soukromí. My víme, že kurvení snižuje společenskou hodnotu ženy. Ony si toho jsou moc dobře vědomy také. Než se jednoduše nekurvit, dávají však přednost klamu.

MAXIMA #65: Čím více sexuálních partnerů měla, tím hůře je její mentalita narušena. Ženy, které spaly s mnoha muži, dehumanizují a objektivizují muže skrze sex. Vyhlídky, byť stěží dostatečného, vztahu s takovou jsou mizerné. Vědomy si újmy na své společenské hodnotě, záměrně mlží svou minulost.

MAXIMA #66: Přeješ-li si vážně znát její počet zářezů (počet sexuálních partnerů), předstírej lhostejnost. Naznač, že jsi sám měl stovky partnerek a není to pro tebe soudné kritérium. Komfort plodí pravdu.

MAXIMA #67: Velká většina žen by raději zlepšila svou dovednost klamu a předstírání než aby na sobě změnila cokoliv jen trochu podstatnějšího.

MAXIMA #68: Ženský zájem na poli akademické psychologie není nic než projev její vrozené Machiavellistické dispozice usilující o zvýšení své efektivity.

MAXIMA #69: Ženy od mužů vyžadují vyšší morální standard než samy od sebe. Jako takové mívají tendenci zaujímat pozici mravní výše ve snaze působit čistě, zatímco jinými manipulují. Nikdy se nepokořuj takovým tendencím.

MAXIMA #70: Její chyby se nikdy nepočítají, jeho nejsou nikdy zapomenuty.

MAXIMA #71: Chlapec vychováván bez otce, nebo otcem slabým, má vysoké šance být zženštilý. Dívka vychovávána bez otce, nebo otcem slabým, bude pravděpodobně maskulinní. Z nesprávně vychovávaných dětí se stávají dysfunkční dospělí. Takoví jedinci mohou projít procesem sebezdokonalení a postupem času sami sebe přeprogramovat, ale to se stává zřídka a není to optimální. Jste-li rodiči, dělejte pro své děti to nejlepší. Muži, buďte mužštější, méně shovívaví. Ženy, nejste důležitější než vaše rodina. Bez ní nejste nic. Zradou vlastních dětí a jejich otce vážně riskujete svou budoucnost.

MAXIMA #72: Nejsi-li na cestě životem tam, kde chceš setrvávat, vyhýbej se vážným vztahům se ženami. Její vnímání tebe zůstane navždy fixováno na tvé staré já a její potřeby/problémy budou jen brzdit tvůj postup. Zatímco ty se budeš snažit budovat svůj byznys a své tělo, ona bude fňukat, šířit negativní energii a zatěžovat tě svými problémy. Její negativita tě nakazí a zpomalí tvůj růst. Nejsi-li tam, kde chceš být, kariérně či jinak, nepotřebuješ vážný vztah.

MAXIMA #73: Jen vzácně je žena aktivem. Jsou odpovědností a tudíž přítěží. Ženy jsou černými dírami na peníze, čas a všechny další hodnotné zdroje, kterými disponuješ. To je důvod, proč je tvůj čas, tvůj úvazek, velice hodnotný. Nepromarni jej a nenech nikoho si jej přivlastnit. Buď vybíravý ve svých asociacích.

MAXIMA #74: Ženy si nárokují. Předpokládej, že všechny, protože ač existují výjimky, velká většina je takových. Jen výjimečně žena projeví uznání k práci mužů. Má-li problém, který chce, abys vyřešil? Neptá se, požaduje. V jejích očích je tvou povinností, nikoliv volbou, jí pomoci. Asistencí takovým ženám nezískáš respekt, důvěru ani vděk, protože jejich narcistická nátura to bere jako samozřejmost. Ženu lze takového chování zbavit podmíněně, vychováním, chybí-li však učitel, zůstává to standardem.

MAXIMA #75: Ženy jen vzácně ocení, ale naprosto běžně očekávají.

MAXIMA #76: Ženy jsou solipsistické, nikoliv abstraktivní. Co se jí netýká, to pro ni prakticky neexistuje. Potřebuješ-li v ženě vzbudit skutečný zájem o téma, musíš jí ukázat, jak se jí dotýká na osobní úrovni. V opačném případě vůči němu zůstane lhostejná a bude jí to jedno.

MAXIMA #77: Solipsismus znamená, že ženy nevnímají svět jako abstraktní entitu, ale pouze jako stimul, který pociťují. V důsledku toho nevnímají realitu nezávisle na sobě, ale striktně pouze ve vztahu k sobě samým.

MAXIMA #78: Ženy jsou velice náchylné ke stádnímu myšlení a přijímání obecných konsenzů. Nechtějí vyčnívat, snaží se být viděny jako normální. Totéž platí i pro mnohé muže, avšak u žen je to výrazně hlubší.

MAXIMA #79: Majorita žen definuje sebe sama skrze svůj zevnější půvab, a tudíž se nikdy nestane ničím větším než je jejich tělo. Ženy postrádající vnější krásu, které se definují svým intelektem, obvykle žárlí na krásné ženy, protože nenávidí, že musí pracovat mnohem tvrději, aby dosáhly podobného nebo nižšího společenského úspěchu.

MAXIMA #80: Nepatříš-li mezi horních 20 % mužů, neexistuješ. Kdykoliv ženy zmiňují, jak to mají muži jednodušší, hovoří o těch horních 20 procentech. Soudobé ženy jsou tak privilegované, že se ani nepozastaví, aby si byť jen povšimly příkoří nesmírných armády mužů na nižších úrovních. Tito muži jsou neviditelní, dle měřítek hypergamie vůbec neexistují, ani jako nepatrný záblesk na jejich radaru. Chtěl-li by se tím zábleskem stát, je to odporný zoufalec, kterému je nutné se vyhýbat, vypískat ho a zostudit, co že si to dovolil.

MAXIMA #81: Nikdy nevstupuj do vztahu, z něhož si nemůžeš dovolit odejít. Všimneš-li si formování závislosti, nastal čas odejít.

MAXIMA #82: Ženy jsou nestálé, nespoléhej na ně. Obecněji řečeno: Příležitostné závislosti na lidech formuj vůči splnění konkrétního požadavku, ale tyto požadavky rozděluj. Takto, pokud jeden dílek domina spadne, ostatní zůstanou nedotčeny. Tento přístup zavdává nezávislosti na výsledcích a umožňuje snáze nahradit nespolehlivé. Osvojení tohoto přístupu v interakcích se ženami vede k významně pozitivnějším výsledkům.

MAXIMA #83: Reputace je pro ženu vším. Je pro ni důležitější než morální hodnoty, pravidla či principy.

MAXIMA #84: Ženy nedokáží vystát kritiku, ani úsudek vůči své osobě v jakékoliv podobě. Ač třeba zamýšlená konstruktivně, bude vždy vnímána jako útok vůči její reputaci. Ženy nezvládají kritiku. Jejich sebestředné ego žádá pravdu, se kterou se ale nedokáží vypořádat. Z tohoto důvodu lidé často mluví se ženami jako s malými dětmi a věci přikrášlují, než aby je podali na rovinu.

MAXIMA #85: Ignoruj její slova, pozoruj její chování. Ženy lžou s neuvěřitelnou frekvencí. Ve spojení se solipsismem a absentujícím sebeuvědomování nedostanete osobu, jejíž slova jakkoliv souvisí s realitou.
Korolár: Nezmiňuj poznatky Red Pill teorie před ženami. Pouze ji praktikuj. Nenáviděly by vyřčené myšlenky, ale budou milovat jejich efekt.

MAXIMA #86: Ženy jsou doslova posedlé prohlašováním o své převaze (své osobní i všech žen) ohledně kvalit, které mají jen zřídka, např.: logické myšlení, dospělost, hlubokomyslnost, introspekce, atd.

MAXIMA #87: Ženy jsou věčnými adolescenty. Zaměňují sebedůvěru a preference za dospělost. Asertivita není dospělost. Dospělost se měří úrovní zodpovědnosti, kterou jedinec může nést a kapacitou dostatečně zvládat tlak, který tato zodpovědnost přináší. V obou metrikách ženy, v porovnání se svými mužskými protějšky, neobstávají.

MAXIMA #88: Ženy zřídka mentálně zrají i po 18 roce života. Jen se věkem stávají vybíravější, nárokují si více, a zaměňují sledování vlastního prospěchu za moudrost. Nápodobně dříve zmíněnému, ženy jsou posedlé hodnocením vyzrálosti jiných, užívajíce ji jako jablko svárů za účelem manipulace s lidmi. Je tak ironií, že ženy s kamennou tváří shit-testují muže ohledně jejich dospělosti, odsuzujíce ty aspekty jejich chování, s nimiž nesouhlasí, jako chlapecké. Ženy dospívají rychleji než muži, ale nedospívají tak dlouho jako muži. Jako takové dospívají méně.

MAXIMA #89: Ženskost je přirozeně histrionická, naříkavá, bažící po pozornosti, vábená klamy a slabá v introspekci. Charakteristiky, které si typicky spojujeme s dětmi. Není tudíž nefér tvrdit, že ženy nedospívají toliko co muži, naopak, je nefér tvrdit, že by tomu tak bylo.

MAXIMA #90: Ženy hrají hry. Ženy tvrdí, že hry nehrají a že nenávidí ty, které hry hrají. I to je součástí jejich her.

MAXIMA #91: Nižší funkce ženského mozku nakonec vždy zvítězí nad funkcemi vyššími, pokud se tak nestane okamžitě. Nosný mechanizmus řídící ženské chování je univerzální, nikoliv unikátní. Co více, tento mechanizmus vítězí nad vyšším úsudkem ve věcech ženského rozhodování. Tento mechanizmus máme na mysli, když říkáme, že všechny ženské jsou stejné (AWALT). Lidé, kteří za touto frází vidí prohlášení vztahující se na vyšší a zevnější aspekty ženy nepochopili jádro myšlenky.

MAXIMA #92: Mužská mužnost je odvozována od sympatičnosti jeho činů. Ženská ženskost je prostě dána meritem jejího věku. Tak jako ženy hodnotí mužské chování, které neschvalují, jako chlapecké, rozlišují také chování dívčí a ženské, aby mohly lehce odbýt negativní kritiku. Například: Typická žena by si racionalizovala, že zde sepsaná moudra se na ni nevztahují, protože ač pravdivá, týkají se dívek, nikoliv žen. A přirozeně, žena dostatečně hloupá pro takovou racionalizaci, uvidí sebe samu vždy jako ženu, nikdy jako dívku.

MAXIMA #93: Je-li žena dosažitelná ale muž věří, že na ni nemá, pak na ni nemá.

MAXIMA #94: Hloubka mužů spočívá v komplexní logice a filozofii. Hloubka žen je proces interpretace a přezkoumávání významu jejich emocí.

MAXIMA #95: Čím krásnější žena je, tím více mužů od ní akceptuje, či jí dokonce umožní, sebevětší nesmysl. Mnohem lépe uděláš, odmítneš-li to zcela.

MAXIMA #96: Muž, který se odevzdává snadno a aniž by žádal cokoliv nazpět rozdává svou pozornost, je mužským ekvivalentem coury. Přesně za tímto účelem bude využíván, ale z přirozenosti své snadné dostupnosti a dostupnosti své emocionální intimity, po něm nikdy ženy nebudou toužit. Jde o jednostrannou dynamiku, v níž spočívá proslulá friendzone.

MAXIMA #97: Ženy ve svém životě potřebují maskulinitu; touží po ní. Ve vztahu, nejsi-li dostatečně maskulinní, tvá žena tě bude podvádět. Je to jen otázkou času. Jako takového, úspěšnost vztahu je primárně tvou zodpovědností, nikoliv její.

MAXIMA #98: Nejsi-li dostatečně (pro její spokojenost) maskulinním mužem, ženy tě budou emocionálně zneužívat, dokud se konečně nenaučíš maskulinním být. Jejich nátura zde, byť neúmyslně, zvráceně slouží jako nástroj k posílení. Jí způsobené rány ti dodají hybnou sílu potřebnou, aby ses stal lepším mužem. Jsou to ženy, které dohání muže k rudé kapsli.

MAXIMA #99: Muži jsou vůči ženám inherentně nedůvěřiví, protože protichůdnost a nekonzistence jejich logiky poškozuje jejich důvěryhodnost. Ženy jsou inherentně nedůvěřivé vůči mužům ze strachu z jejich fyzických tužeb postrádajícím ochotu k úvazku.

MAXIMA #100: Muž s nízkou sociální hodnotou nemůže udělat nic správně, muž s vysokou sociální hodnotou nemůže udělat nic špatně. Čím vyšší je vaše hodnota na sociálním trhu, tím méně pro vás pravidla platí.

Na závěr

Druhá padesátka maxim tímto budiž vyřčena a zapsána. Lze některý bod vylepšit? Narazili jste na nedostatek? Nebo jen hodnotíte některý jako výrazně lepší či horší než ostatní? Pak vás zvu zanechat komentář.


comments powered by Disqus