theREDPILLcz

Rudá kapsle reálné sociální dynamiky; sexuální strategie racionálního muže.

Padesát odstínů rudé

Vědění je nedělitelné. Roste-li člověk ve své moudrosti jedním směrem, značně si usnadňuje růst i ve směrech ostatních. Nedbá-li však a půlí jej, koncentruje-li se pouze na svůj obor, začne-li ignorovat a opovrhovat ostatními, pak hloupne, i na poli toho svého.Isaac Asimov

Úvodem

Maximy, neboli životní pravidla (morální zásady), tvořící tělo tohoto článku jsou sestaveny za účelem vzdělání mužů o přirozené nátuře žen, a stejně tak povaze vztahu jich samých k ženám. Jedná se o volnou sbírku formulací. Předností takového formátu je snadné čtení. Stejně tak jsem zde přijal za svou stručnost podání a obecnější formulaci v naději, že nejprominentnější myšlenky zaujmou a utkví.

Seznam dále shrnující, nikoliv však vyčerpávající. Jako takový se zdaleka nedotýká vší látky dostupné k tématu. Relevantních znalostí existuje podstatně více. Příležitostně doplním další body, případně celý článek na konkrétní téma.

Zásady

MAXIMA #1: Čím silnějšího muže má na blízku, tím jemnější je. Čím slabší muži na blízku, tím tvrdší se stává. Nejdrsnější ženy jsou ženy, které nepoznaly otce, kteréžto pro tuto roli shánějí náhradníka prostřednictvím kurvení.

MAXIMA #2: Žena nechce, abys ji potřeboval, pouze abys ji chtěl. V okamžiku, kdy se tvá touha změní v potřebu, už nebude chtít ona tebe.

MAXIMA #3: Ženská láska je obdiv založený na respektu. Ženy jsou přitahovány k mužům se zkušenostmi, postavením, mocí a statusem. Mužská láska je respekt založený na touze. Muže k ženám přitahuje nevinnost a zranitelnost. Pokud už žena neobdivuje a muž se neobětuje, láska je ztracena. Je to křehká rovnováha, protože respekt se ztratí, selže-li ve své roli kterýkoliv. Muž obětuje, žena obdivuje, to je láska.

MAXIMA #4: Způsobem, kterým muži milují ženy, milují ženy jen své děti.

MAXIMA #5: Ženskost touží po ochránci a mužnost touží ochraňovat. Ani jedno však nemůže existovat bez důvěry. Obě pohlaví si navzájem nikdy příliš nedůvěřovala, ale, poděkujme feminismu, si nikdy nedůvěřovala méně než dnes.

MAXIMA #6: Mezi pohlavími existuje nezměnitelná nevraživost kumulující a usměrňující vzájemnou nedůvěru, která plyne z fundamentální neschopnosti obou sladit své, vzájemně protichůdné, sexuální strategie. Aby optimální mužská sexuální strategie převládala, ženská strategie musí trpět. Aby prosperovala ta ženská, musí trpět mužská. Obě pohlaví jsou odhodlána netrpět a tak obě působí bolest tomu druhému. Nazývá se to zápasem pohlaví. Válkou reprodukce.

MAXIMA #7: Obě pohlaví si touží vzájemně důvěřovat, ale daleko více si přejí realizovat svůj sexuální imperativ. Jako taková je důvěra důsledkem úrovně jedincova vědomého řízení mnohem více, než je jakýmkoliv druhem slepé loajality.

MAXIMA #8: Ženy jsou následovníky, ne vůdci. Následují trendy, status a moc, nikoliv nějaký vrozený smysl pro oddanost.

MAXIMA #9: Průměrný muž je neznalý a žije v omylu. Žena, jeho idealizovaný mentální konstrukt ženy, je něčím větším, je daleko výše, než cokoliv, čím typická žena aspiruje být. Není to jeho chyba. Klame ho vlastní biologie i společenské lži. Tak jsou cinknuté karty rozdány. Realita nicméně zůstává.

MAXIMA #10: Její krása pro tebe implikuje dobrý charakter. Jsou to dvě odlišné věci, ale okouzlení její krásou tě nutí vidět je jako jednu.

MAXIMA #11: O přirozené povaze žen ti bylo lháno celý tvůj život. Nedbej toho, co si myslíš, že víš, protože to pravděpodobně není pravda. Ignoruj kázání shora dolů, které společnost hlásá. Přestavěj své porozumění zespoda nahoru.

MAXIMA #12: Kultury vždy preferovaly jedno či druhé pohlaví. V některých érách byli oslavování muži; v jiných to byly ženy. V prosperujících společnostech neexistuje rovnocennost, pouze spolupráce v níž jedno pohlaví uznává nadřazenost toho druhého. K poznání, ve které z těchto kultur žiješ, se postačí zeptat sám sebe, koho je společensky přijatelnější kritizovat. Pohlaví, které je méně přijatelné kritizovat, je pohlavím v dané kultuře preferovaným.

MAXIMA #13: Ženy nejsou loajální tobě, jsou loajální tvému statusu a tomu, co reprezentuješ.

MAXIMA #14: Konvenční loajalita implikuje čest. Čest je mužská abstrakce. Ženská loajalita je zcela založena na vnímání tvé moci, tvého statusu. Nazýváme ji hypergamní loajalitou. Muž může být vůči ženě loajální jak v ženském smyslu (hypergamně), tak v pravém smyslu slova: obětavě. Vůči muži je žena schopna pouze toho prvního. To druhé je rezervováno výhradně jejím dětem.

MAXIMA #15: Obětavá loajalita nekoreluje s úrovní moci či statusu toho druhého; hypergamní loajalita je na tyto fixována.

MAXIMA #16: Ženská loajalita tak není loajalitou, oddaností, v pravém smyslu slova, jelikož je podmíněna příliš mnoha aspekty na to, aby byla za takovou považována. Konvenční porozumění oddanosti vyžaduje vazbu překračující okoulení společenským postavením.

MAXIMA #17: Hypergamní loajalita je nástrojem pragmatismu, obětavá loajalita typicky nikoliv. Tudíž ve vzájemném kontrastu můžeme první považovat za poloviční, či polovičatou.

MAXIMA #18: Je to právě způsob, kterým ženy milují, který deformuje jejich kapacitu pro loajalitu. Loajalitu diktovanou hypergamií, nikoliv smyslem pro čest. Machiavellistická, sebestředná a samoúčelná loajalita, ano; ušlechtilá zcela jistě ne.

MAXIMA #19: Veškeré předchozí oběti a skutky jsou vymazány a zapomenuty pokud jí pokračující asociace s vámi již nepřinese hmatatelný benefit. Zjednodušeně: Nemůžeš-li pro ni nic dalšího udělat, vše co jsi udělal doposud se nestalo. - viz Briffaultův zákon

MAXIMA #20: Tvá matka je jediná žena, která tě kdy milovala pro to, kdo jsi, místo toho, co reprezentuješ.
Korolár: Byla-li tvá matka bezcitným narcistou, nikdy nepoznáš bezvýhradnou ženskou lásku.

MAXIMA #21: Porovnáváš-li potenciální milostnou partnerku vůči své matce, budeš zklamán.
Korolár: V případě, že tvá matka nebyla narcistou. V případě že byla, dostaneš přesně to, co očekáváš.

MAXIMA #22: Ženy nezajímají tvé útrapy a problémy, pouze tvé úspěchy.

MAXIMA #23: Ženy chtějí hotový produkt, ale úspěšní muži si cení žen, které na té cestě k úspěchu stály po jejich boku. Problém ale je, že ženy nenávidí riziko. Proto mají sklony držet ambiciózní muže zpátky svou nedůtklivostí a podrýváním sebevědomí. Zvýšil-li by se jeho status příliš, strachuje se, že by mohla přijít o monopol, který na něj má. Sabotuje ho, aby si ho udržela, protože tzv. krabí mentalita je ženám vlastní.

MAXIMA #24: Žije-li žena se submisivním mužem, který se snaží stát dominantním, přejde vůči němu do naprosté opozice. Přijala jej jako submisivního a užívá si nadvládu, kterou jí přenechal. Měl-li by se stát dominantním, ona tuto nadvládu ztratí, společně s prostředky, kterých se jí takto dostává. Nikdy mu to nezapomene a nikdy doopravdy neuvěří, že je hoden, nejen vztah, vést.

MAXIMA #25: Optimalizovaná ženská sexuální strategie rozčleňuje role mužů. Nazýváme to ženskou sexuální pluralitou. Ženy mají duální náturu kontrolovat a současně být kontrolovanou. Se submisivním mužem může uspokojit svůj sadismus. S dominantním mužem může uspokojit svůj masochismus. Se submisivním mužem si vychutná pocit moci a nadvlády, s dominantním pak touhu cítit se žensky.

MAXIMA #26: Je-li se submisivním mužem, dává přednost své spokojenosti. Je-li s dominantním, dává přednost té jeho. Uspokojení dominantního muže uspokojuje také ji. Spokojenost submisivního muže tento efekt nemá, tudíž je pro ni irelevantní.

MAXIMA #27: Ženy neustupují z dosaženého závazku, muži neustupují sexuálně.
Korolár: Vyjma situace, kdy zmíněný muž či žena nemá jiné možnosti. Pak ustoupí, za cenu útrap.

MAXIMA #28: Ženy vyjednávají o kontrolu nad mužovým závazkem, muži vyjednávají o kontrolu nad ženiným tělem.

MAXIMA #29: Pracuj s předpokladem, že ženy, se kterými randíš, jsou promiskuitní. Budeš nakloněn předpokládat její nevinnost. Je však moudřejší očekávat opak.

MAXIMA #30: Nejde tady ani toliko o otázku, zda se kurví, ale zda jsi náhodou nenarazil na takovou, co ne.

MAXIMA #31: Prozíravost si žádá vyžadovat důkaz ženské nevinnosti než automaticky předpokládat její existenci jako takovou. Předpoklad, že nevinnost je ze samotné podstaty plynoucí ženská kvalita je snad téměř světovou tragédií, která už tolik mužů stála tak moc.

MAXIMA #32: Ženská pravda je vždy takovou, jakou ji potřebuje mít. Pokud se abstraktní pravda zrovna nehodí jejímu psychologickému rozpoložení, na jejím místě vzniká disociativní, vhodnější, pravda.

MAXIMA #33: Feminismus neudělal z žen něco, čím dřív nebyly. Rukou muže se dříve ženy stávaly lepšími, nejen kvůli mužům, ale taktéž pro jejich vlastní dobro. Současný feminismus je samovláda žen, která odhalila jejich přirozenou absenci jakékoliv hlubší, ne-povrchní, slušnosti a respektu. Odstraněním mechanizmů společenského zostuzování, které tlačily ženy ke vznešenosti a důstojnosti, ukázal feminismus jejich divokou náturu. Vše, co je na ženské povaze negativní, ruka feminismu násobí.

MAXIMA #34: Muži musí získat status a moc, aby byli milováni; ženám a dětem stačí existovat.

MAXIMA #35: Muži si pamatují, jaké to bylo být chlapci. Mužská perspektiva zřetelně reflektuje ztrátu emocionální náklonnosti v dospělosti vůči štědrosti téhož v jeho dětství. Ženy takto významnou ztrátu nepociťují. Jako takový je muž nucen se smířit s tím, že již nikdy takto milován nebude. Hloubka mateřské lásky, toužebně vyhlížená, je navždy pryč. Žádná přítelkyně něco takového neposkytne a je opovrženíhodné, pokud by o něco takového měl slaboch žádat. Tohle je možná ta nejhořčejší rudá kapsle ze všech.

MAXIMA #36: Manželství je pro ženy a nacpané kapsy rozvodových právníků, ne pro muže.

MAXIMA #37: Manželství je zabezpečení ženy na úkor svobody muže. Tradičně získával muž jistá práva, která mu kompenzovala břemeno a ztrátu svobody. To již dávno není pravda.

MAXIMA #38: Manželství je jediná právní smlouva, která dovoluje jedné straně porušit její podmínky a následně penalizovat stranu, která podmínky smlouvy dodržela.

MAXIMA #39: Žena, na rozdíl od muže, nevidí manželství jako právní závazek. Vidí ho jako zajištění své budoucnosti, oslavu vlastní osoby a splnění svého solipsistického snu.

MAXIMA #40: Mnozí věří, že manželství je nezbytné pro správnou výchovu dětí. V dobách dávno minulých tomu tak bylo. Časy se mění. Feministické politické trendy mění co dříve bývalo přínosným aktivem v břemeno.

MAXIMA #41: Rozvodem trpí nejvíce právě děti. Ale nemůžete takto bolestivě zasáhnout své děti, pokud v první řadě nejste ženatí.

MAXIMA #42: Ženy se chtějí vdát, protože v převážné většině případů tím pouze získají a nemají co ztratit. Pro muže je to právě naopak. Jedinou výjimkou jsou snad extrémně bohaté paničky, což říká vše.

MAXIMA #43: Zabezpečení a závazek je životním cílem žen. Manželství poskytuje právě to. Manželství naplňuje imperativ ženské sexuální strategie, naplňuje její nejvyšší tužby. Ekvivalentem pro mužský imperativ je harém plný krásných žen.

MAXIMA #44: Pokud se někdy ocitneš v elitní sociální vrstvě, která vyžaduje být v manželství z politických důvodů, převeď velkou část svého majetku do svěřeneckého investičního fondu. To bude tvé zabezpečení. Co není technicky tvé ti nemohou vzít.

MAXIMA #45: Ženy jsou Machiavellistické jako je voda mokrá.

MAXIMA #46: Ženy neváhají použít sex jako zbraň. Je to jejich trumf. Často jediný.

MAXIMA #47: Je neoddělitelně ženské ovládat atraktivního muže sexem. Vítězí-li její libido, šuká pro vlastní potěšení. Vyhrává-li touha po moci, pak je sex na příděl jako droga a je užíván k ovládání a trestání mužského chování.

MAXIMA #48: Pokud žena manipuluje muže, kterého nepovažuje za atraktivního, dělá tak za pomocí předstírané frigidity a sex-appealem či flirtováním, spíše než sexuálním aktem.

MAXIMA #49: Je v jejím nejlepším zájmu vysílat úmyslně smíšené signály. Velký potenciál se skrývá i v náznacích. V jejím zájmu je, aby muži okolo ní věřili, že mají šanci. Dokud tomu muž věří, dokáže ho ovládat.

MAXIMA #50: Pokus debatovat s někým, jehož mysl upřednostňuje emoce před rozumem, je pouze ohromným cvičením v marnosti a vyčerpává trpělivost. Proto se nepřete se ženami. Nemá to smysl. Nelze argumentovat vůči pocitům, ty lze pouze manipulovat.

Na závěr

Některé ze zmíněných bodů se mohou zdát samozřejmé, jiné méně. Patrná samozřejmost je velice subjektivním fenoménem založeným především na zkušenostech (nebo jejich absenci). Chtěl bych jen požádat, pakliže vám něco není okamžitě jasné, přečtěte si danou zásadu znova a zamyslete se nad jejím významem. Pokud vám i tak nebude něco jasné, zkusím to upřesnit v komentářích.


comments powered by Disqus